Prevádzkový poriadok

Povinnosti hráčov a rodičov

- Hráč (jeho rodič) je povinný nahlásiť a zdôvodniť neúčasť na tréningu minimálne 24 hodín vopred, v opačnom prípade mu nebude poskytnutá náhradná hodina. Ak si absencia hráča vyžiada dlhší čas ako jeden tréning, je nutné o tom informovať šéftrénera.

- V prípade nepriaznivého počasia nekontaktujte tenisovú školu. Ak sa tréning nedá zrealizovať, dostanete sms o jeho zrušení.

- V prípade silného dažďa v letnej sezóne určí tréner náhradný termín tréningu po konzultácii s hráčmi, rodičmi (alebo viď predchádzajúci bod).

- V prípade slabého dažďa prebiehajú tréningy podľa harmonogramu, informujte sa telefonicky u svojho trénera.

- V čase pred a po tréningu zodpovedá za dieťa v plnom rozsahu zákonný zástupca.

- Hráč a rodič sú povinní aktualizovať údaje uvedené v prihláške a oznámiť ich zmenu mailom na tenis@advantage-ts.sk

- Výška poplatku sa vypočítava na základe platného cenníka a závisí od objemu tréningov - t.j. počet hráčov na kurte a počet odohraných hodín za dané obdobie.

- Poplatok je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci, ak nie je platba dohodnutá inak (napr. dvojmesačne, sezónne,...)

- Nástup do tréningového procesu je možný len po uhradení poplatku.

Povinnosti trénerov

- Každý tréner musí dodržiavať etické a morálne princípy práce v tenisovej škole. Jeho správanie, činnosť a rozhodovanie musia byť kompatibilné s cieľom napredovania hráčov tak po stránke hernej, ako i ľudskej.

- Tréner je povinný zúčastňovať sa interných školení, zjednocovať tréningové metódy s ostatnými trénermi a aplikovať ich v tréningovom procese.

- Tréner je povinný konzultovať individuálne možnosti hráča, jeho napredovanie a intenzitu tréningov s jeho rodičmi.

- Tréner je povinný sa na tréning dostaviť včas, za meškanie mu bude udelená sankcia. Opakované meškania sa okrem pokuty trestajú podmienečným vylúčením alebo ukončením spolupráce.

- V areáloch tenisových kurtov platí zákaz fajčenia a telefonovania (okrem naliehavej situačnej konzultácie s pracovníkom tenisovej školy).

- Tréner je povinný vypracovať každý týždeň dochádzku hráčov a poslať ju e-mailom zamestnancovi zodpovednému za výplaty. K vyplateniu mesačnej mzdy je potrebná kompletná mesačná dochádzka.

- S trénerom, ktorý nebude pracovať a spolupracovať tímovo a v duchu interných pravidiel bude ukončená spolupráca.

Povinnosti vedenia

Vedenie je povinné:

- podieľať sa na neustálom napredovaní a zlepšovaní tenisovej školy v súčinnosti s hráčmi, trénermi a rodičmi.

- snažiť sa nastaviť tréningový program podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

- včas informovať hráčov, rodičov a trénerov o pripravovaných akciách (turnaje, školenia, tábory, domáce a zahraničné zájazdy)

- konzultovať dlhodobú neúčasť hráča na tréningoch s jeho rodičmi a následne navrhnúť prijateľný alternatívny plán.

- v spolupráci s trénerom rozhodovať o zaradení hráča do konkrétnej výkonnostnej skupiny.

- zabezpečiť tréningové pomôcky v čo najširšom rozsahu výuky.

- poskytovať trénerom kvalifikačné resp. rekvalifikačné interné školenia a podieľať sa finančne na školeniach a licenciách STZ.

- vyplácať trénerov k 20. dňu v mesiaci, ak splnili vyššie uvedené podmienky.

Tenisová škola Advantage

Späť

Novinky

 • Začiatok tréningov v roku 2023

  06Jan 23

  Po sviatkoch na prelome rokov sa znovu vidíme na trénin...

 • Nový web

  30Nov 22

  Súčasťou rebrandingu našej školy bude aj nová webov...

 • Nová sezóna

  02Sep 22

  Od pondelku 5.9. začíname novú sezónu 2022/23. Jej letn...

Všetky novinky